ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
20 กันยายน 2565  โครงการสภาเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตามฮอยฮีตสิบสอง  ครอ ... 8 กันยายน  2565  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  รุ่นที่  5/2565  ครั้งที่  3 ...
10 สิงหาคม  2565  โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 /2565  ครั้งที่  2 ... 15 สิงหาคม  2565  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำสมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 /2565 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
   สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
   สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0816.3/ว3931 | ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 29/11/2565
มท 0816.3/ว3930 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 29/11/2565
มท 0804.5/ว3929 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 29/11/2565
มท 0820.2/ว3920 | ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS)
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 29/11/2565
มท 0810.3/ว3917 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 28/11/2565
มท 0809.3/ว3926 | การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 29/11/2565
มท 0808.2/18121-18199 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/11/2565
มท 0808.2/18178-18253 | การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 29/11/2565
มท 0808.2/ว3905 | มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 28/11/2565
มท 0811.1/ว3893 | โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กปต. หนังสือลงวันที่ : 25/11/2565
มท 0820.2/ว3911 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 28/11/2565
มท 0808.3/ว3903 | เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 28/11/2565
มท 0820.2/ว3894 | ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 25/11/2565
มท 0819.2/ว3899 | ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 25/11/2565
มท 0810.8/ว3879 | โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0810.8/ว3901 | การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 25/11/2565
มท 0810.6/ว3890 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 25/11/2565
มท 0810.4/ว3863 | ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0816.5/ว3882 | ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 25/11/2565
มท 0810.7/ว3877 | การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0816.3/ว3881 | การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0803.3/ว3860 | การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0803.3/ว3859 | การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0803.3/ว3858 | การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0816.3/ว3862 | แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0816.3/ว3861 | ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0819.2/ว3864 | ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0816.3/ว3844 | การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0803.3/ว3857 | ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0803.3/ว3856 | ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0810.6/ว3846 | ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
มท 0816.3/ว3845 | การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 24/11/2565
การควบคุมการเลี้ยงสัตย์
การควบคุมการเลี้ยงสัตย์  
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากนายก

นายสายสมุทร สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
085-4628275

นางสาววราภรณ์  บุญภูงา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.52.167
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,345,351

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
กองทุนประกันสุขภาพ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วน1669
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.