ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 

คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558  ได้กำหนดได้ให้่ " ในกรณีที่มีกฏหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับ อนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน" โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราขการ  ซึ่งมีการเปิดเผยขั้นตอน  ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
           ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช  พ.ศ.2558  และเพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขึ้น  เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  (ถ้ามี)  ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้อนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับคำขอในการมาติดต่อขอรับบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำได้ดำเนินการปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  และทางเว็บไซต์ http://yangkhum.go.th
           จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                   ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2558
                                                                                                
                                                                                           (นายสุพจน์    สิงหลสาย)
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
                                                                                             
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
เรื่อง  คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
............................................
             ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558  ได้กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคูมือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
            องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  อาศัยอำนาจตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติ  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558  จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชนดังนี้
             1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
             2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
             3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูล
             4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
             5. การขอใบรับรองการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา  32
             6. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
             7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
             8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
             9. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
            10. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
            11. การขอรับบำเหน็จตกทอด  (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
            12. การขอรับบำเหน็จปกติ  หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            13. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
            14. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            15. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน                       ใน   หน้าที่)
            16. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            17. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
            18. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.2599  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
            19. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.2499  กรณีผู้ขอจดกรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา
            20. การรับชำระภาษีป้าย
            21. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            22. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            23. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
            24. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
            25. การจดทะเบียนพาณิชย์  (ตั้งใหม่)  ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
            26. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
            27. การบริหารจัดการสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                      ประกาศ  ณ  วันที่  20   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2558

                                                                                   
                                                                       (ลงชื่อ)
                                                                                 (นายสุพจน์  สิงหลสาย)
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
  
 

 

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,990

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.