ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 

คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558  ได้กำหนดได้ให้่ " ในกรณีที่มีกฏหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับ อนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน" โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราขการ  ซึ่งมีการเปิดเผยขั้นตอน  ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
           ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช  พ.ศ.2558  และเพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขึ้น  เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  (ถ้ามี)  ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้อนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับคำขอในการมาติดต่อขอรับบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำได้ดำเนินการปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  และทางเว็บไซต์ http://yangkhum.go.th
           จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                   ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2558
                                                                                                
                                                                                           (นายสุพจน์    สิงหลสาย)
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
                                                                                             
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
เรื่อง  คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
............................................
             ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558  ได้กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคูมือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
            องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  อาศัยอำนาจตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติ  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558  จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชนดังนี้
             1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
             2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
             3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูล
             4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
             5. การขอใบรับรองการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา  32
             6. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
             7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
             8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
             9. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
            10. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
            11. การขอรับบำเหน็จตกทอด  (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
            12. การขอรับบำเหน็จปกติ  หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            13. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
            14. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            15. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน                       ใน   หน้าที่)
            16. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            17. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
            18. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.2599  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
            19. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.2499  กรณีผู้ขอจดกรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา
            20. การรับชำระภาษีป้าย
            21. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            22. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            23. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
            24. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
            25. การจดทะเบียนพาณิชย์  (ตั้งใหม่)  ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
            26. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
            27. การบริหารจัดการสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                      ประกาศ  ณ  วันที่  20   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2558

                                                                                   
                                                                       (ลงชื่อ)
                                                                                 (นายสุพจน์  สิงหลสาย)
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
  
 

 

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากผู้บริหาร

นายสายสมุทร สหุนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
0854628275
ผู้บริหาร

นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.28.2.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,759,107

การให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
สายด่วนฉุกเฉิน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban_06451303@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.