ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประกอบด้วย  ๑๓  หมู่บ้าน ตามตารางประกอบจำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร(ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62) ดังนี้

 

 

ส่วนที่  1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

๑.  ด้านกายภาพ

๑.๑  ที่ตั้งของตำบลยางคำและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประกอบด้วยเขตการปกครอง  ๒  ตำบล  ประกอบด้วย ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยตำบลยางคำ มีจำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน  ตำบลโพนทราย  จำนวน  ๓  หมู่บ้านได้แก่   หมู่ที่  ๓,๕,๑๐  ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาลตำบลโพนทราย เดิมตำบลโพนทราย ๓ หมู่บ้าน ดังกล่าวเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทรายมีการยุบรวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๔๗  และเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีอาณาเขตติดกับเขตการปกครอง   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้

              -ทิศเหนือ               จรดเทศบาลตำบลโพนทราย        อำเภอโพนทราย           จังหวัดร้อยเอ็ด

              -ทิศใต้                   จรดแม่น้ำมูล ตำบลดอนแรด       อำเภอรัตนบุรี              จังหวัดสุรินท์

              -ทิศตะวันออก           จรดตำบลด่าน                       อำเภอราษีไศล             จังหวัดศรีสะเกษ

                                                                              และอำเภอหนองฮี         จังหวัดร้อยเอ็ด

              -ทิศตะวันตก            จรดตำบลสามขา                    อำเภอโพนทราย           จังหวัดร้อยเอ็ด

           ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศและเนื้อที่

           องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางทิศใต้ และฝั่งลำน้ำเสียวทางด้านทิศตะวันออก คิดเป็นร้อยละ ๔๐  หนองน้ำ คลอง บึง เป็นจำนวนมาก ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงคิดเป็นร้อยละ  ๖๐  ส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่แห้งแล้งหลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว เขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีเนื้อที่ประมาณ  57  ตารางกิโลเมตร

           ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

           สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ แบ่งออกเป็น  ๓  ฤดูกาล 

                     -ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

                     -ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

                     -ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

  2. ด้านการเมือง/การปกครอง

           2.1 เขตการปกครอง

                     องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำประกอบด้วยเขตการปกครอง   ๒  ตำบล  ได้แก่

                     -ตำบลยางคำ              อำเภอโพนทราย           จังหวัดร้อยเอ็ด   จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน

                     -ตำบลโพนทราย           อำเภอโพนทราย           จังหวัดร้อยเอ็ด   จำนวน  ๓  หมู่บ้าน

  นอกเขตเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย หมู่บ้านนอกเขตเทศบาลตำบลโพนทรายนั้น ได้แก่ หมู่ที่ ๓, ๕, ๑๐ เรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย ยุบรวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๔๗  เรียกชื่อว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ”

          2.2 การเลือกตั้ง

         องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง แบ่งการบริหารงานออกเป็น         

๒  ฝ่าย  ดังนี้

                    2.2.๑  ฝ่ายการเมือง  ประกอบด้วย

                   ๗.๑.๑  ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จำนวนหมู่บ้านละ  ๒ คน   จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน  รวม  ๒๖  คน 

                    2.2.๒  ฝ่ายประจำประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยแยกเป็นส่วนราชการต่างๆ ดังนี้

                   ๗.๒.๑   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 8 )

                   7.2.2   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7 )

                   ๗.๒.3  สำนักปลัด

                   ๗.๒.4   กองคลัง

                   ๗.๒.5   กองช่าง

                   7.2.6  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3.ประชากร

           องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประกอบด้วย  ๑๓  หมู่บ้าน ตามตารางประกอบจำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร (ข้อมูล  ณ  วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕63 ) ดังนี้

หมู่ที่  
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร  
จำนวนครัวเรือน
 
ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
1. บ้านยางคำ 428 458 886 218 นายสนิท  คำอ้วน
2. บ้านขี้เหล็ก 372 405 777 190 นายสาคร   แยบยนต์
3. บ้านเหล่าข้าว 329 317 646 136 นายกลม  นาวา
4. บ้านดอนสำราญ 162 148 310 71 นายอำนาจ    คำอ้วน
5. บ้านท่างาม 182 202 384 82 นายเสมศักดิ์  พรมสี
6. บ้านดอนจิก 51 56 107 20 นายพรหมจันทร์   บุญภูมิ
7. บ้านดอนไร่ 112 96 208 44 นายบุญจันทร์   ไชยสิทธิ์
8. บ้านหนองฝั่งแดง 246 227 473 91 นายอุดม  สำโรงแสง
9. บ้านกู่คันธนาม 128 125 253 70 นางสุจิน    สังเสน
10. บ้านหนองเหล็ก 212 181 393 93 นายแสงจันทร์  แยบยนต์
11 บ้านดอนหม่วย 154 158 312 79 นายแหวน  เสาโมกข์
12 บ้านหนองสรวง 155 177 332 74 นายสังวาล   วิสัยเกตุ
13 บ้านหนองซำ 111 100 211 46 นายอุดม  สำสารี
  รวมทั้งหมด 2,642 2,650 5,292 1,227  
 
          ประชากรทั้งสิ้น  5,292  คน  แยกเป็น    ชาย  2,642  คน        หญิง  2,650  คน 
 

ข้อมูลผู้นำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากผู้บริหาร

นายสายสมุทร สหุนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
0854628275
ผู้บริหาร

นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.172.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,685,309

การให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
สายด่วนฉุกเฉิน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban_06451303@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.