ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

 

การศึกษาประกอบด้วย

1. โรงเรียนยางคำวิทยา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ บ้านยางคำ ตำบลยางคำอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด

2. โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว (ประถมศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  บ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

3. โรงเรียนบ้านหนองสรวง  (ประถมศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕ บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทรายอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

4. โรงเรียนบ้านดอนหม่วย (ประถมศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  บ้านดอนหม่วยตำบลโพนทรายอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

5. โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  (ประถมศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  บ้านกู่คันธนาม ตำบลยาง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  บ้านยางคำ และ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

8. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

9. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน  ๑๓   แห่ง

           

การสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีสถานีอนามัยประจำตำบล  1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านขี้เหล็ก ตำบลยางคำ   มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย จำนวน  3 คน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน  120 คน คัดเลือกจากประชาชนเพื่อเป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขของแต่ละหมู่บ้านอัตราการใช้ส้วม ร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 91  คน   คิดเป็นร้อยละ  1.70  ของจำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานที่เป็นองค์ประกอบในการรักษาความปลอดภัย  ได้แก่

            -สถานีตำรวจ                   -           แห่ง

            -สถานีดับเพลิง                 -           แห่ง

            -ป้อมยามประจำหมู่บ้าน     7          แห่ง

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,915

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.