ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

 <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Hacked By Wh1teW0lf</title>
  <style>
                * {
          margin: 0;
          padding: 0;
      }

      body{
          background-color: #000;
      }

      header {
          background-color:rgba(33, 33, 33, 0.9);
          color:#ffffff;
          display:block;
          font: 14px/1.3 Arial,sans-serif;
          height:50px;
          position:relative;
          z-index:5;
      }
      h1{
          margin-top: 20px;
          text-align: center;
          color: white;
          font-family: Nosifer;
          text-shadow: 0 0 0.5em red, 0 0 0.5em red;
      }

      .we-are {
          color: red;
          font-size: 20px;
          text-shadow: #000 2px 2px 2px;
          letter-spacing: 2px;
      }

      .message {
          color: white;
          -webkit-animation: fadeIn 1s ease-in;
          animation: fadeIn 1s ease-in;
      }

      .cn {
          color: white;
          font-size: 14px;
          text-shadow: #000 2px 2px 2px;
          letter-spacing: 2px;
          -webkit-animation: fadeIn 3s ease-in;
          animation: fadeIn 1s ease-in;
      }

      -webkit-@keyframes we-are {
          from {scale: 1.1;}
          to {scale: 0;}
      }

      @keyframes we-are {
          from {scale: 1.1;}
          to {scale: 0;}
      }

      -webkit-@keyframes fadeIn {
        0% {opacity: 0;}
        100% {opacity: 1;}
      } 

      @keyframes fadeIn {
        0% {opacity: 0;}
        100% {opacity: 1;}
      } 

      @keyframes move-twink-back {
          from {background-position:0 0;}
          to {background-position:-10000px 5000px;}
      }
      @-webkit-keyframes move-twink-back {
          from {background-position:0 0;}
          to {background-position:-10000px 5000px;}
      }
      @-moz-keyframes move-twink-back {
          from {background-position:0 0;}
          to {background-position:-10000px 5000px;}
      }
      @-ms-keyframes move-twink-back {
          from {background-position:0 0;}
          to {background-position:-10000px 5000px;}
      }

      @keyframes move-clouds-back {
          from {background-position:0 0;}
          to {background-position:10000px 0;}
      }
      @-webkit-keyframes move-clouds-back {
          from {background-position:0 0;}
          to {background-position:10000px 0;}
      }
      @-moz-keyframes move-clouds-back {
          from {background-position:0 0;}
          to {background-position:10000px 0;}
      }
      @-ms-keyframes move-clouds-back {
          from {background-position: 0;}
          to {background-position:10000px 0;}
      }

      .stars, .twinkling, .clouds {
        position:absolute;
        top:0;
        left:0;
        right:0;
        bottom:0;
        width:100%;
        height:100%;
        display:block;
      }

      .stars {
        background:#000 url(http://www.script-tutorials.com/demos/360/images/stars.png) repeat top center;
        z-index:0;
      }

      .twinkling{
        background:transparent url(http://www.script-tutorials.com/demos/360/images/twinkling.png) repeat top center;
        z-index:1;

        -moz-animation:move-twink-back 200s linear infinite;
        -ms-animation:move-twink-back 200s linear infinite;
        -o-animation:move-twink-back 200s linear infinite;
        -webkit-animation:move-twink-back 200s linear infinite;
        animation:move-twink-back 200s linear infinite;
      }

      .clouds{
          background:transparent url(http://www.script-tutorials.com/demos/360/images/clouds3.png) repeat top center;
          background-repeat: no-repeat;
          z-index:3;

        -moz-animation:move-clouds-back 200s linear infinite;
        -ms-animation:move-clouds-back 200s linear infinite;
        -o-animation:move-clouds-back 200s linear infinite;
        -webkit-animation:move-clouds-back 200s linear infinite;
        animation:move-clouds-back 200s linear infinite;
      }

      .container {
        height: 100%;
        width: 100%;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        display: flex;
      }
      .text {
        font-weight: 100;
        font-size: 28px;
        color: #FAFAFA;
        font-family: Iceland;
        text-shadow: 0 0 0.5em cyan, 0 0 0.5em cyan;
        
      }
      .dud {
        color: #757575;
      }

      .animation-container {
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        right: 0;
        bottom: 0;
        z-index: 1;
      }

      .animation-container span {
        color: whitesmoke;
        display: block;
        font-size: 18px;
        font-family: 'Helvetica';
        text-shadow: 0 0 1px white;
        position: absolute;
        user-select: none;
        pointer-events: none;
        cursor: default;
        z-index: 1;
        opacity: 0;
        will-change: transform, opacity;
        animation-timing-function: ease-out;
        animation-name: move;
      }

      @keyframes move {
        0% {
          opacity: 0;
          transform: translateY(100vh);
        }
        25% {
          opacity: 1;
        }
        50% {
          opacity: 1;
        }
        75% {
          opacity: 0;
        }
        100% {
          opacity: 0;
          transform: none;
        }
      }
      .buzz_wrapper{
        position:relative;
        width:100%;
        margin:180px auto;
        background-attachment: fixed;
              /* background-image: url(); */
          background-position: 0 0; 
              background-repeat: no-repeat ;  
              background-size:cover;
              overflow : hidden;
        overflow:hidden;
        padding:100px;
      }
      .scanline{
        width:100%;
        display:block;
        background:#000;
        height:4px;
        position:relative;
        z-index:3;
        margin-bottom:5px;
        opacity:0.1;
      }
      .buzz_wrapper span{
        position:absolute;
        -webkit-filter: blur(1px);
        font-size:30px;
        font-family:'Courier new', fixed;
        font-weight:bold;
      }
      .buzz_wrapper span:nth-child(1){
        color:red;
        margin-left:-2px;
        -webkit-filter: blur(2px);
      }
      .buzz_wrapper span:nth-child(2){
        color:green;
        margin-left:2px;
        -webkit-filter: blur(2px);
      }
      .buzz_wrapper span:nth-child(3){
        color:blue;
        position:20px 0;
        -webkit-filter: blur(1px);
      }
      .buzz_wrapper span:nth-child(4){
        color:#fff;
        -webkit-filter: blur(1px);
        text-shadow:0 0 50px rgba(255,255,255,0.4);
      }
      .buzz_wrapper span:nth-child(5){
        color:rgba(255,255,255,0.4);
        -webkit-filter: blur(15px);
      }

      .buzz_wrapper span{
        -webkit-animation: blur 30ms infinite, jerk 50ms infinite;
      }

      @-webkit-keyframes blur {
        0%   { -webkit-filter: blur(1px); opacity:0.8;}
        50% { -webkit-filter: blur(1px); opacity:1; }
        100%{ -webkit-filter: blur(1px); opacity:0.8; }
      }
      @-webkit-keyframes jerk {
        50% { left:1px; }
        51% { left:0; }
      }
      @-webkit-keyframes jerkup {
        50% { top:1px; }
        51% { top:0; }
      }

      .buzz_wrapper span:nth-child(3){
        -webkit-animation: jerkblue 1s infinite;
      }
      @-webkit-keyframes jerkblue {
        0% { left:0; }
        30% { left:0; }
        31% { left:10px; }
        32% { left:0; }
        98% { left:0; }
        100% { left:10px; }
      }
      .buzz_wrapper span:nth-child(2){
        -webkit-animation: jerkgreen 1s infinite;
      }
      @-webkit-keyframes jerkgreen {
        0% { left:0; }
        30% { left:0; }
        31% { left:-10px; }
        32% { left:0; }
        98% { left:0; }
        100% { left:-10px; }
      }

      .buzz_wrapper .text{
        -webkit-animation: jerkwhole 5s infinite;
        position:relative;
      }
      @-webkit-keyframes jerkwhole {
        30% {  }
        40% { opacity:1; top:0; left:0;  -webkit-transform:scale(1,1);  -webkit-transform:skew(0,0);}
        41% { opacity:0.8; top:0px; left:-100px; -webkit-transform:scale(1,1.2);  -webkit-transform:skew(50deg,0);}
        42% { opacity:0.8; top:0px; left:100px; -webkit-transform:scale(1,1.2);  -webkit-transform:skew(-80deg,0);}
        43% { opacity:1; top:0; left:0; -webkit-transform:scale(1,1);  -webkit-transform:skew(0,0);}
        65% { }
      }

  </style>
</head>
<body>
    <!-- <div style="position: fixed; top: 75px; left: -225px; width: 600px; padding: 10px; font-size: 24px; text-align: center; color: white; font-family: 'trebuchet ms', verdana, arial, sans-serif;transform: rotate(-45deg);transform-origin: 50% 0px;-o-transform: rotate(-45deg); -o-transform-origin: 50% 0px;-moz-transform: rotate(-45deg); -moz-transform-origin: 50% 0px; -webkit-transform: rotate(-45deg); -webkit-transform-origin: 50% 0px; background-color: Transparent; border: 1px solid rgb(170, 170, 170); z-index: 9999; opacity: 0.5;">
        <a href="#" style="text-decoration:none;color:white;">C@T Burgl4r</a>
    </div> -->
        <div class="stars">
          <center>
                    <h1>Hacked By Wh1te W0lf</h1>
          </center>
        </div>
<div class="twinkling">
  <center><br><br><br>
    <!-- <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Anonymous_emblem.svg/240px-Anonymous_emblem.svg.png" width="250"/><br> -->
    <img src="https://i.pinimg.com/236x/5b/63/07/5b63071fb010ca57b2d211e38fdf6861.jpg" alt="biohazard-image" width="250"><br>
    <div class="container">
      <div class="text"></div>
    </div><br><br><br>
    <font face="Sarpanch" color="white" size"10" class="message">
      |&nbsp; You should treat personal data with the same care and respect as weapons-grade plutonium. &nbsp;  |
    </font><br>
    <font face="Sarpanch" color="white" size"10" class="message">It is dangerous, long-lasting and once it has leaked there's no getting it back.</font><br><br>
    <!-- <font face="Play">
      <p class="we-are"><b>WE <font color="cyan">ARE<font color="white">:</b></p>
    </font>
    <font face="Play" class="cn">
      -= baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka  =-<br> -= <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka =-  <br>  -= baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka <font color="cyan">|</font> baka =-
    </font> -->
  </center>
</div>
<div class="clouds">
</div>
<!-- <iframe width="1" height="1" src="https://www.youtube.com/embed/MQe_MoJ7Iww?rel=0&autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> !-->

<center>
  <embed src="https://www.youtube.com/v/MQe_MoJ7Iww&autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="1" height="1"/>
</center>

<script>
        class TextScramble {
        constructor(el) {
          this.el = el
          this.chars = '!@#$%^&*()_-=+{}:"|<>?,./;'
          this.update = this.update.bind(this)
        }
        setText(newText) {
          const oldText = this.el.innerText
          const length = Math.max(oldText.length, newText.length)
          const promise = new Promise((resolve) => this.resolve = resolve)
          this.queue = []
          for (let i = 0; i < length; i++) {
            const from = oldText[i] || ''
            const to = newText[i] || ''
            const start = Math.floor(Math.random() * 40)
            const end = start + Math.floor(Math.random() * 40)
            this.queue.push({ from, to, start, end })
          }
          cancelAnimationFrame(this.frameRequest)
          this.frame = 0
          this.update()
          return promise
        }
        update() {
          let output = ''
          let complete = 0
          for (let i = 0, n = this.queue.length; i < n; i++) {
            let { from, to, start, end, char } = this.queue[i]
            if (this.frame >= end) {
              complete++
              output += to
            } else if (this.frame >= start) {
              if (!char || Math.random() < 0.28) {
                char = this.randomChar()
                this.queue[i].char = char
              }
              output += `<span class="dud">${char}</span>`
            } else {
              output += from
            }
          }
          this.el.innerHTML = output
          if (complete === this.queue.length) {
            this.resolve()
          } else {
            this.frameRequest = requestAnimationFrame(this.update)
            this.frame++
          }
        }
        randomChar() {
          return this.chars[Math.floor(Math.random() * this.chars.length)]
        }
      }

      const phrases = [
        'My crime is that of curiosity.',
        'My crime is that of judging people by what they say and think.',
        'Not what they look like.',
        'My crime is that of outsmarting you.',
        'Something that you will never forgive me for.',
        'There is no patch for stupidity.',
        'No System Is Safe'
      ]

      const el = document.querySelector('.text')
      const fx = new TextScramble(el)

      let counter = 0
      const next = () => {
        fx.setText(phrases[counter]).then(() => {
          setTimeout(next, 1500)
        })
        counter = (counter + 1) % phrases.length
      }

      next()

      'use strict';

      var app = {

        chars: ['Pwn','Deface','127.0.0.1','1337','LOL','Localhost','Troll','HACKED!','Crashed','Breached!','System'],

        init: function () {
          app.container = document.createElement('div');
          app.container.className = 'animation-container';
          document.body.appendChild(app.container);
          window.setInterval(app.add, 100);
        },

        add: function () {
          var element = document.createElement('span');
          app.container.appendChild(element);
          app.animate(element);
        },

        animate: function (element) {
          var character = app.chars[Math.floor(Math.random() * app.chars.length)];
          var duration = Math.floor(Math.random() * 15) + 1;
          var offset = Math.floor(Math.random() * (50 - duration * 2)) + 3;
          var size = 10 + (15 - duration);
          element.style.cssText = 'right:'+offset+'vw; font-size:'+size+'px;animation-duration:'+duration+'s';
          element.innerHTML = character;
          window.setTimeout(app.remove, duration * 1000, element);
        },

        remove: function (element) {
          element.parentNode.removeChild(element);
        },

      };

      document.addEventListener('DOMContentLoaded', app.init);
</script>
</body>
</html>

 
ผู้ประกาศ :
ประกาศวันที่ : 2023-09-29
ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 45 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 4 ธันวาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.2.192
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,536,046

การให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ยางคำ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
สายด่วนฉุกเฉิน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban_06451303@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.