ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     30การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม 

30การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
30การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม  


ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์  2566  องค์การการบริหารส่วนตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดย  นายสายสมุทร  สหุนิล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  เป็นประธาน ร่วมกับ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ  ผู้แทนประชาคม

           จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้านขึ้น โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เวทีประชาคมในการรวบรวม โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อน ตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ประเด็นปัญหา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดของหมู่บ้าน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามภารกิจ อันเป็นอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ
      
ประชาชนตำบลยางคำ หมู่ที่ ๑-๑๐ และตำบลโพนทราย หมู่ที่ ๓,๕,๑๐

      หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำสามารถนำปัญหา และความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงานประมาณที่มีอยู่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการ

ผลจากการมีส่วนร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 


ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากนายก

นายสายสมุทร สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
085-4628275

นางสาววราภรณ์  บุญภูงา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มีนาคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.232.62.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,391,445

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
กองทุนประกันสุขภาพ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.