ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน 

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน  
  ประกาศมาตรการการป้องกันการขัดกัน        

 

                                               

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
                          เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
                                               ********************************
                   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และ        ผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก จึงจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
                   ๑. ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา
                   ๒. บุคลากรทุกระดับจะต้องสอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
                   ๓. บุคลากรทุกระดับต้องยึดถือและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
                             ๓.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
                             ๓.๒ ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
                             ๓.๓ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน
                             ๓.๔ ไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว
                             ๓.๕ ไม่นำเงิน บุคลากร หรือทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
                             ๓.๖ ไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
                             ๓.๗ ไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน     ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร
                             ๓.๘ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ     การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ
                   ๔. ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณา ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่มการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
                   ๕. ให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารและบุคลากรที่ถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่   ๒๗   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒
                                                                                                                        

                                                                                                                           
        (นายสุพจน์  สิงหลสาย)
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ


ประกาศโดย : นางสาวอรวรรณ เพิ่มทอง
วันที่ประกาศ : 2021-09-13

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นายสายสมุทร สหุนิล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,406,981

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กองทุนประกันสุขภาพ
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายด่วนฉุกเฉิน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.