ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือประชาชน
18บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน 

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน  
  ประกาศมาตรการการป้องกันการขัดกัน        

 

                                               

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
                          เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
                                               ********************************
                   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และ        ผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก จึงจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
                   ๑. ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา
                   ๒. บุคลากรทุกระดับจะต้องสอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
                   ๓. บุคลากรทุกระดับต้องยึดถือและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
                             ๓.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
                             ๓.๒ ไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
                             ๓.๓ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน
                             ๓.๔ ไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว
                             ๓.๕ ไม่นำเงิน บุคลากร หรือทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
                             ๓.๖ ไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
                             ๓.๗ ไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน     ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร
                             ๓.๘ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ     การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ
                   ๔. ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระเบียบวาระการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณา ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่มการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
                   ๕. ให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารและบุคลากรที่ถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จรวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่   ๒๗   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒
                                                                                                                        

                                                                                                                           
        (นายสุพจน์  สิงหลสาย)
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ


ประกาศโดย : นางสาวอรวรรณ เพิ่มทอง
วันที่ประกาศ : 2021-09-13

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากผู้บริหาร

นายสายสมุทร สหุนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
0854628275
ผู้บริหาร

นางสาววราภรณ์ บุญภูงา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.213.60.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,790,210

การให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบสอบถาม
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
สายด่วนฉุกเฉิน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban_06451303@dla.go.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.