ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
  การประชุมเพื่อส่งเสริมมาตรการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565        

นายสายสมุทร  สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารงานด้วยความโปร่งใสเพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นเตือนให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ทุกระดับได้ตระหนักรู้ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืนร่วมกัน และสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จึงได้จัดการประชุมเพื่อส่งเสริมมาตรการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขึ้น เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เป็นประธานพิธีและร่วมประชุมสร้างการรับรู้ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน

2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


ประกาศโดย : นางสาวอรวรรณ เพิ่มทอง
วันที่ประกาศ : 2022-03-07

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากนายก

นายสายสมุทร สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
085-4628275

นางสาววราภรณ์  บุญภูงา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.179.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,367,822

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
กองทุนประกันสุขภาพ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HACKED BY MR MINATO
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.