ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานอบต.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริการออนไลน์ E ServiceService
ประกาศมาตการการป้องกันการขัดกัน
งานตรวจสอบภายใน
ส่วนสำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

หน่วยตรวจสอบภายใน
ร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ..ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540


  หน้าแรก     การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม        

เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2565  ณ องค์การการบริหารส่วนตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดย  นายสายสมุทร  สหุนิล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  เป็นประธานกรรมการ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  บุคคลภายนอกได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ  ผู้แทนประชาคม  เป็นกรรมการ  โดยประชุมหารือประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  โดย นายสายสมุทร สหุนิล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  เป็นประธานกรรมการ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  บุคคลภายนอกได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ  ผู้แทนประชาคม  เป็นกรรมการ  ซึ่งได้นำโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ 13 หมู่บ้าน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้น และแนวทางพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพื้นที่  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  ได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2565

ประกาศโดย : นางสาวอรวรรณ เพิ่มทอง
วันที่ประกาศ : 2022-04-05

ส่งหนังสือราชการ ได้ที่ saraban_06451303@dla.go.th
สาส์นจากนายก

นายสายสมุทร สหุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
085-4628275

นางสาววราภรณ์  บุญภูงา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-0763004
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แนะนำที่ท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.179.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,367,896

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
สาส์นจากปลัด อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถาม
กองทุนประกันสุขภาพ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สายตรงผู้บริหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
HACKED BY MR MINATO
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
หมู่ 8ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-501973   Fax : 043-501973
Email : saraban@yangkam.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.